ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг у сфері освіти
Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Дубіч Тетяна
Федорівна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного
податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала)
дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо
– Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб,
який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником
Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг
Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.
1. Термінологія і скорочення
1.1. Термінологія, яка використовується в даному Договорі, означає наступне:
1.1.1. Авторизація - процес аналізу програмної частиною Веб-сайту введених Користувачем або Організатором аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особистої сторінці і Сервісів Веб-сайту;
1.1.2. Акцепт - повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по
реєстрації на Веб-сайті;
1.1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Користувача і Організатора, який
використовується для доступу до Особистої сторінці. До аутентифікаційних даними
відносяться логін Користувача / Організатора, пароль, адреси електронної пошти;
1.1.4. Веб-сайт - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні http://culturaltourism.com.ua/.вместе з інформаційними ресурсами в певній текстової, графічної або звукових формах, що перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;
1.1.5. Електронний квиток - електронний квиток, сформований компанією за вказівкою
Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь в обраному ним Заході;
1.1.6. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) - сторінка Сайту, сукупність інтегрованих
програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Веб-сайту;
1.1.7. Законодавство - означає положення чинного законодавства України, які
застосовуються до даного Договору;
1.1.8. Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або он-лайн консультації та інші дистанційні заходи подібного роду, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту;
1.1.9. Заявка - волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту, в порядку, встановленому Офертой;
1.1.10. Контент Сайту - результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти
індивідуалізації, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови,
комп'ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відео-курси, інфографіка, фонограми , зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети і інші об'єкти, що розміщуються на Веб-сайті;
1.1.11. Контент Заходи - вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходи, в тому числі, лайф-стрім, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб- сайту;
1.1.12. Користувач - особа, яка акцептована Оферту, що міститься в даному договорі
публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання;
1.1.13. Несанкціонований доступ - використання аутентифікаційних даних користувача
третьою особою;
1.1.14. Рахунок - Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача або Організатора, що
зберігаються на серверах Веб-сайту;
1.1.15. Організатор - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка
організовує Захід і розміщує інформацію про Заході для пропозиції їх Користувачам;
1.1.16. Особиста сторінка - Інтернет-сторінка, створена за допомогою програмних
можливостей Веб-сайту в результаті отримання Користувачем або Організатором облікового запису, що містить Особисті дані;
1.1.17. Особисті дані - достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє Компанії
провести процедуру авторизації Користувача і Організатора, добровільно і безоплатно
розміщується Користувачем і Організатором на Особистою сторінці. Дана інформація
надається користувачем і Організатором під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Організатор або
Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних
здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Веб-сайті;
1.1.18. Оферта - цей договір публічної оферти, який укладається між Компанією та
Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому, і містить умови використання Веб-сайту;
1.1.19. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність
відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від користувачів на
рахунок Компанії / Організатора за Заходи та Електронні квитки, доступні для придбання на Веб-Сайті.
1.1.20. Реєстрація користувача - встановлена Компанією процедура і результат внесення в
базу зареєстрованих користувачів їх особистих даних і / або іншої інформації про
користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві
пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні і Особисті дані на підставі яких Компанія надає Користувачеві доступ до Особистої сторінки Користувача на Веб-сайті, і згодом доступ до конкретних Заходам, які проводить Організатор. За результатами реєстрації створюється обліковий запис Користувача на Веб-сайті та Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Особистою сторінки;
1.1.21. Реєстрація Організатора - дії Організатора по створенню облікового запису на Веб- сайті в встановленої Компанією процедури. У процесі реєстрації Організатор заповнює анкету Організатора та вказує Аутентифікаційні дані на підставі яких Компанія надає Організатору доступ до наступних функціональними можливостями Веб-сайту: створення Особистою сторінки Організатора, розміщення календаря консультацій на Особистою сторінці Організатора, відображення рейтингу Організатора, відображення тарифів он-лайн консультацій ( вартості електронних квитків), електронної форми для оцінки і коментування Контенту Заходи;
2. Предмет договора
2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.
2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.
2.3. Веб-сайт компанії є майданчиком для розміщення пропозицій Організаторів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є Організатором Заходів. Всі зобов'язання з приводу проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Організатором і / або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не несе відповідальність за дійсність і можливість виконання зазначених зобов'язань. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов'язань, що стосуються проведення Заходів, а також за Контент Заходів, несе Організатор одноосібно.
2.4. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.
2.5. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Електронного квитка та інші істотні обставини з проведення Заходів публікуються на Веб- сайті в режимі реального часу.
2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Організаторами, Компанія у взаєминах з Користувачами діє від власного імені, але за рахунок Організаторів, надаючи технічний супровід в реалізації Користувачам Електронних квитків на Заходи.
2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинній редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Облікову запис Користувача.
3. Реєстрація користувача на сайті
3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створення Користувачем відповідної облікового запису (реєстраційного аккаунта). Рахунок (реєстраційний аккаунт) повинен містити логін користувача (нікнейм (вигадане ім'я) або Ім'я Користувача), адреса його електронної пошти і пароль.
3.2. Реєстрація користувача на Веб-сайті є безкоштовною і добровільною.
3.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до
моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і
безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору (акцепт даної оферти відповідно до
ст.638 Цивільного кодексу України).
3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми.
У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм або справжнє ім'я, діючу
адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу
електронної пошти Компанією надсилається повідомлення електронної пошти, що містить
посилання, перейшовши по якій Користувач підтвердить реєстрацію. Ці дії є обов'язковими
для реєстрації. Також, Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації
користувача за допомогою його чинного аккаунта (профілю) в одній із соціальних мереж, в
порядку, зазначеному на Веб-сайті при проходженні процедури реєстрації.
3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія приймає на себе права
та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем логін
(ім'я, нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на
Особисту сторінку останнього на Веб-сайті.
3.6. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну
відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо
Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і
пароля, вважаються досконалими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.
3.7. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. При
виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він
зобов'язується в найкоротші терміни повідомити Компанію про цю обставину.
3.8. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду
банківської картки. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або в вигляді електронних
повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити
про це Компанію.
3.9. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням
вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Компанії або Організатору
вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Веб-сайті в
зашифрованому вигляді.
3.10. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або
при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при
реєстрації, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних і / або зміна никнейма або
адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням
сервісів веб-сайту, а також Компанію за письмовим запитом Користувача із зазначенням в
такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, никнейма і / або ідентифікаційного
номер а Користувача, також з наданням на запит Компанії копії платіжного документа, що
свідчить про оплату Користувачем участі в Заході (платіжного доручення, квитанції і т.д.).
Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти,
вказаною Користувачем при реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить
все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його Особистим даних,
можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Права Користувача:
4.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання
розміщеної на Веб-сайті інформації про Заході, а також шляхом отримання можливості брати
участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Організатором і отримавши Електронний квиток.
4.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим
Компанією.
4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати
Заявки тільки в разі, якщо таке право передбачено Організатором в умовах проведення
відповідного Заходи. Конкретні умови відмови Користувача від участі в Заходах вказуються
Організатором в інформаційному повідомленні, яке анонсує Заходи, розміщені на Веб-сайті,
або в Електронному квитку. В цьому випадку, повернення сплачених Користувачем
грошових коштів проводиться Організатором самостійно, якщо угодою між Сторонами не
передбачено інше.
4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до
чинного Законодавства, що регулює такі відносини.
4.2. Обов'язки Користувача:
4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі
створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.
4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не
продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали
йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.
4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне
обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт
під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера,
планшета і т.д.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-
сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, не залежних від Компанії.
4.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при
кожному відвідуванні Сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.
4.2.5. Користувач зобов'язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися зі способами і
умовами оплати за участь в Заході.
4.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком
проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Організатором до
оформлення Заявки. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови
проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці
умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в
Заходах.
4.2.7. Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб
вартість Електронного квитка на участь в Заході. Після оплати Електронного квитка, заявка
вважається поданою, і у Користувача виникає право брати участь в заходах або скористатися
іншою послугою, що надається Організатором.
4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього
Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Веб-сайту,
проінформувавши про це Компанію.
4.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:
4.3.1. Розміщувати на Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Веб-сайту
(завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином
використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали
наступного характеру:
(І) порушують чинне законодавство України, норми міжнародного права або права
зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що
порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять
непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти
або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; містять
сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке
підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або)
здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
(II) порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність і ділову репутацію, права та охоронювані
законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;
(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної
(етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства,
пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;
(IV) містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять
поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
(V) містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та
комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
(VI) містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому
числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок
«бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і
поради по вживанню;
(VII) які носять шахрайський характер;
(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю і (або)
розвитку дітей;
(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за
собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-
небудь чином порушує положення чинного законодавства України. Будь-які дії Користувача,
які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або в їх здійсненні не
допускаються.
4.3.2. Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є
рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.
4.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який
матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність,
особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого
дозволу власника прав на об'єкт. У цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення
на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інших права третіх
осіб, покладається на Користувача.
4.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.
4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого
зареєстрованого Користувача.
4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.
4.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання
довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.
4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.
4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, не
відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною
для розміщення на Веб-сайті.
4.3.10. Використовувати роботів, програми- «павуки», програми- «скрапери» та інші
автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.
4.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірну або непропорційно велике
навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній
роботі.
4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або
публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-
сайту або послуг, пропонованих на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і
відповідної третьої сторони.
4.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на
Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.
4.3.14. Обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження
доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають
або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають
обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, що міститься в ньому.
4.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення
іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.
4.3.16. . Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку,
розшифрувати будь-який трансфер з / в сервер, який обслуговує Веб-сайту.
4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через
нього.
4.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх сторін, включаючи ім'я облікового запису,
використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або
можуть використовуватися на Веб-сайті.
4.3.19. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди про виконання
робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, яке є незаконним,
шкідливим, наклепницьким, ображає мораль, що демонструє (або пропагують) насильство і
жорстокість, що порушує права на інтелектуальну власність , пропагують ненависть і / або
дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальним, релігійним, соціальним
ознаками, що містить образу на адресу будь-яких осіб або організацій, содер жащім елементи
(або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (чи пропагандою) послуг
сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює процедуру
створення, виготовлення, поширення, іншого використання наркотичних речовин або їх
аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.
4.3.20. Порушувати права третіх сторін.
4.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без
достатніх на цього прав, у тому числі працівникам Компанії, власника Веб-сайту та
використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті,
а також вводити в оману інших користувачів або Компанію.
4.3.22. Інакше порушувати норми чинного законодавства України.
4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті,
повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами,
яке здійснюється ним на свій страх і ризик.
4.4. Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, при використанні Веб-
сайту, до повної і виняткової відповідальності Користувача відносяться:
4.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходи,
який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (поширює) третім особам
через Веб-сайт, так само як і за отримання Контенту Заходи і будь-яка взаємодія з іншими
користувачами через Веб-сайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які
пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданого і / або прийнятого Користувачем
Контенту Заходи, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права і
суміжних прав, а також у зв'язку з поширенням неправдивої інформації, інформації
неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, яка
дискредитує інших осіб і т.д., а також за всі наслідки цих процесів (включаючи будь-які
збитки, які може понести Компанія ).
4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли в зв'язку або в
результаті використання Веб-сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми
особами, які беруть участь в приватній і / або комерційної та / або некомерційної діяльності
Користувача через Веб-сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки і
витрати, понесені в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв'язку з
використанням Веб-сайту.
4.4.3. Користувач несе відповідальність за здійснення з використанням Веб-сайту діяльності,
забороненої або такою, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає
спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності, без отримання такого
дозволу (ліцензії).
5. Права та Права та обов'язки компанії
5.1. Компанія має право:
5.1.1. виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти
роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою
підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.
5.1.2. використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-
яким способом, який не суперечить законодавству України.
5.1.3. консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати Заявки та
Електронного квитка, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою
електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-
сайті.
5.1.4. повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих
днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти
умови цієї Оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту
Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне
і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.
5.1.5. переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають
з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених
Законодавством прав та інтересів Користувача.
5.1.6. У разі порушення Користувачем або Організатором умов цієї оферти, Компанія має
право блокувати обліковий запис користувача або Організатора, або іншим чином обмежити
доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої
сторінки або без такого повідомлення.
5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт
здійснення успішної оплати Електронного квитка. Фактом того, що Користувач
поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану
Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу
інформацію.
5.3. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або
вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою
право в будь-який час і з будь-якої причини змінити або припинити, або припиняти роботу
Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити
і змінювати порядок використання Веб-сайту.
5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних
Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов
даного Договору і чинного Законодавства.
5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем
на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.
6. Умови надання доступу до заходів
6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту і заходами при наявності у нього
технічної можливості скористатися цим доступом. Параметри технічного забезпечення
Користувача, необхідні і достатні для отримання тієї чи іншої послуги, наведені на Веб-сайті.
Користувач може використовувати для доступу до сервісів Веб-сайту різні пристрої,
передбачені технічними умовами надання послуг. Параметри технічного забезпечення
можуть доповнюватися, уточнюватися і / або змінюватися Компанією.
6.2. Компанія має право змінити веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс
Заходи) і програмне забезпечення Заходи, а також змінювати вимоги технічного і
програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для отримання
послуг. При всіх і будь-яких із зазначених змін цей Договір буде діяти щодо таких змін за
винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.
6.3. Інформація про конкретні Заходи та / або функціональний склад конкретних Заходів,
інформація про умови надання доступу до Заходам і / або про безплатний характер
проведення Заходів, специфікація вимог і / або рекомендації з технічного забезпечення для
доступу до Заходам, інші відомості або вимоги, які повинні і / або можуть бути повідомлені
Користувач відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими
Користувачеві належним чином, якщо вказані е відомості:
6.3.1. опубліковані на Веб-сайті Компанії;
6.3.2. доведені до відома Користувача при укладанні Договору в тексті Договору;
6.3.3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих
на електронну пошту Користувача, вказану їм при реєстрації;
6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;
6.3.5. доведені до відома Користувача при його зверненні за контактними адресами і
телефонами Компанії;
6.3.6. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому
числі через засоби масової інформації (рекламу).
6.4. Доступ користувача до участі в Заході, інформація про який розміщена на Веб-сайті,
надається за умови 100% передоплати вартості Електронного квитка на участь в такому
Заході, в порядку та у спосіб, зазначений в цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлені
Користувачеві іншим чином .
6.5. Участь в Заході підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у виконанні
кінцевої послідовності дій:
(I) натисканні (клік) на інформаційне вікно обраного Заходи,
(II) переходом на сторінку зазначеного Заходи на Веб-сайті,
(III) натисканням кнопки «Записатися» і
(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Організатором окремого
Заходи.
Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подачі Заявки, але, в будь-якому
випадку, не пізніше початку Заходи.
6.6. Електронний квиток на участь в Заході надається Користувачеві шляхом його
відправки на електронну адресу Користувача, зазначений ним при реєстрації на Веб-сайті.
Також інформація про заплановане і проведене Заході відбивається на Особистою сторінці
Користувача в розділі «Персональні заходи». Вхід на Особисту сторінку здійснюється
Користувачем, ввівши адресу електронної пошти (або логіна Користувача) і пароля, і
натисканням слова «Увійти».
6.7. Оформлення Заявки за допомогою Веб-сайту підтверджується інформаційними
(обліковими) записами програмного контролю з'єднання та обліку вартості (білінгу) в складі
Веб-сайту. Будь-які дії Користувача за передплатою / відмови від Заявки має рівнозначну
юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду в письмовій формі.
6.8. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних
Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують
роботу Веб-сайту Компанії, незалежно від способу і / або технічного пристрою, за допомогою
якого вони були здійснені.
6.9. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках цього Договору є київський час, певне
на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту
Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між
Сторонами.
6.10. У разі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту завершення процедури купівлі
Електронного квитка, але, в будь-якому випадку не пізніше початку Заходи, Користувач з тієї
чи іншої причини не отримав Електронний квиток, йому необхідно звернутися в службу
підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншому номером,
вказаним на Веб-сайті.
6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь користувача в Заході, при цьому
Організатор не зобов'язаний повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил
поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем в коментарях або
іншим чином в ході Заходи інформації, забороненої п.4.3.1. цього Договору, в тому числі
розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином
ображає інших учасників Заходи або Організатора, публікація інформації, яка не стосується
тематики Заходи або публікація рекламної інформації.
6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі
встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Заході третім особам, в тому числі
шляхом публікації у відкритому доступі індивідуальної посилання (URL) для участі
Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, одержаних
ним у зв'язку з участю в Заході. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в
особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі
в Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача по кожній індивідуальній
посиланням.
6.13. Можливість скасування / перенесення Заходи встановлюється відповідним
Організатором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за
невиконання та / або неналежне виконання Організатором своїх зобов'язань.
6.14. У разі скасування Заходи з вини Організатора, а також, в разі якщо Користувач
відмовився від участі в Заході через перенесення Організатором даного Заходи, Організатор
зобов'язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь в такому Заході.
6.15. Користувачеві, що бажає відмовитися від участі в Заході з причин, не залежних від
Компанії і Організатора даного Заходи, в разі якщо можливість такої відмови передбачена
відповідним Організатором, відшкодовується вартість Електронного квитка, сплаченого
Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Організатором.
6.16. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет.
Акцептуя Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе ніякої відповідальності за
доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з
використанням контенту цих ресурсів.
7. Ціна, порядок і форма розрахунків
7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходи, організованого
Організатором і розміщеного в платному доступі на Веб-сайті, здійснюються між
Користувачем і Організатором безпосередньо.
7.2. Компанія залишає за собою право приймати грошові кошти від користувачів за
використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності або ліцензія на
який належить Компанії, а також за Заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.
7.3. Ціни Електронних квитків вказуються на Веб-сайті для кожного Заходи окремо в
момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході, або повідомляються
Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.
7.4. Користувач перераховує кошти Організатору Заходи в розмірі вартості електронного
квитка на вибране ним Захід, в порядку 100% передоплати.
7.5. Користувачі-резиденти України здійснюють оплату в національній валюті України -
гривні. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату в гривнях або в іноземній валюті,
відповідно до виставленого Організатором рахунком. Будь-які банківські комісії, що
стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються
Користувачем.
7.6. Спосіб оплати визначається Організатором і доводиться до відома Користувача
шляхом надсилання електронного повідомлення або в інших обраним Організатором
способом.
7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і який
доступний на Веб-Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і
недоступні на Веб-Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.
7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія
має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на
Веб-Сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.
7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію,
пов'язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім'я
власника платіжної картки і дає згоду Компанії / Організатору / Платіжною Системі на
обробку своїх персональних і платежів, по переказу грошових коштів за межі встановленого
Захід.
7.10. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію /
Організатора / Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського
рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість Електронного квитка, зазначену на
Веб-Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої
конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також
уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (I) придбання
обраного Електронного б літа, (II) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (III) для
інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю
усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір
додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.
7.11. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати
банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою
Електронних квитків, з поверненням коштів у випадках, передбачених законодавством
України, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.
7.12. У разі вибору Користувачем будь-якого із способів оплати, він визнає той факт, що
компанія, що після отримання грошових коштів в рахунок оплати Електронних квитків,
перераховує зазначені кошти відповідному Організатору, і не є власником зазначених коштів.
7.13. При створенні / оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з
подальшим їх списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією
або Організатором. Користувач зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання
коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією або
Організатором (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати,
повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку) .
7.14. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок
одержувача коштів.
7.15. Виконавець гарантує повернення Замовнику сплачених ним коштів у повному обсязі
протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення Замовника, якщо Замовник
після перших двох занять вирішить припинити навчання.
7.16. У разі, якщо Захід не відбудеться, кошти, отримані Організатором від Користувача в
якості оплати Електронного квитка на таке Захід, підлягають поверненню Користувачу
протягом 30 днів з дати скасування Заходи.
8. Персональні дані
8.1. Беручи до уваги те, що при укладенні цього Договору Сторонам стають відомі
персональні дані фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист
персональних даних» фізичні особи, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту):
8.1.1. підтверджують, що надали Компанії згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання,
поширення і знищення своїх персональних даних в цілях авторизації на Веб-сайті та
використання сервісів Веб-сайту;
8.1.2. підтверджують, що поінформовані про свої права (згідно зі ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних»), а саме:
(I) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
(II) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
(III) на доступ до своїх персональних даних;
(IV) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
(V) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
(VI) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
(VII) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх
наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
(VIII) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого
Верховної ради з прав людини або до суду;
(IX) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
(X) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при
наданні згоди;
(XI) відкликати згоду на обробку персональних даних;
(XII) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
(XIII ) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
8.1.3. повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними,
які використовуються для ідентифікації користувачів і погоджуються з тим, що такі дані
обробляються (зберігаються) Компанією для подальшого використання відповідно до
Господарського, Цивільного, Податковим кодексами України, Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність »та для реалізації ділових відносин між
Сторонами.
8.2. Персональні дані Користувача зберігаються і обробляються Компанією в порядку,
передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору і протягом 3 (трьох)
років з моменту його закінчення або розірвання.
8.3. Веб-сайт використовує файли «cookie»; та інші технології для контролю за
використанням послуг Компанії. Ці дані необхідні для оптимізації технічного
функціонування веб-сайту і підвищення якості Веб-сайту. На веб-сайті автоматично
записується інформація (включаючи URL, IP адреса, тип браузера, мову, дату і час запиту)
про кожного відвідувача Веб-сайту, а також факти використання програмного забезпечення.
Компанія може поєднувати особисту інформацію, отриману від Користувача з даними (в
тому числі демографічними, географічними, образо Серйозна, трудовими, інформацією про
кількість відвідувань Веб-сайту, загальним часом перебування на Веб-сайті), отриманими від
інших сервісів на Веб-сайтах Компанії або з незалежних джерел, для поліпшення якості
обслуговування. Користувач може відмовитися надати особисті дані при відвідуванні Веб-
сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси Веб-сайту
можуть працювати правильно.
8.4. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних
даних користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому
числі:
8.5. забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і
забезпечення безпеки;
8.6. забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних
систем, які забезпечують роботу Веб-сайту, в яких Компанія зберігає персональні дані;
8.7. надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Компанії або
уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов'язків,
безпосередньо пов'язаних з наданням послуг Користувачеві, а також експлуатації, розробки і
поліпшенні Веб-сайту. Такі особи, пов'язані з Компанією зобов'язаннями щодо дотримання
конфіденційності.
8.8. Чи не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання
цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми
особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.
8.9. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю
інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час перебування останнього
на Веб-сайті та використанні Веб-сайту. Компанія вважає інформацію про факти
використання послуг Користувачем, також як і зміст Заходи конфіденційною інформацією.
Компанія не веде спостереження за Заходом, організованим Організатором, і не передає
відомості про Організатора третім особам за винятком випадків, передбачених цим
Договором.
8.10. Компанія обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах
авторизації на Веб-сайті та сесіях використання інших сервісів Веб-сайту на серверах
провайдерів послуг зв'язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн.
Компанія інформує користувачів про найбільш суттєві зміни в методах захисту зібраних
персональних даних шляхом розміщення повідомлення на Особистою сторінці користувача
на Веб-сайті або направлення повідомлення по електронній пошті.
9. Права інтелектуальної власності
9.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або в її
користуванні на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні
відповідно до законодавства України. Поширення Користувачем будь-яким способом
отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на
такі дії забороняється.
9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві
надається ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права,
крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.
9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом
інтелектуальної власності Компанії та / або її партнерів. Використання програмного
забезпечення Заходи регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві
для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. У разі якщо
ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходи не надається
Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне
забезпечення Заходи виключно для особистого некомерційного використання Користувача,
при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходи включена у
вартість Електронного квитка. Всі права на програмне забезпечення Заходи, включаючи
авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за
Компанією та / або виробником програмного забезпечення Заходи.

10. Відповідальність сторін
10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення
граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-
якому випадку не може перевищувати вартість Електронного квитка на Захід, яке
проводилося Організатором з використанням Веб-сайту. Компанія не несе відповідальності за
непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та
інше.
10.2. Інформація, яка розміщується на Веб-сайті за конкретні заходи, а також Контент
Заходи, додається на Веб-сайт Організатором. Компанія не зобов'язана контролювати
розміщену інформацію, попередньо її перевіряти і погоджувати. Компанія не несе
відповідальності за достовірність інформації, точність, повноту або якість будь-якої
інформації, що публікується Організатором і / або третіми особами на Веб-сайті. Компанія не
підтримує і не підтверджує ніяку інформацію, розміщену Організатором і / або третіми
особами на Веб-сайті. Користувач розуміє і погоджується, що використовуючи Веб-сайт, він
може отримати інформацію, яка є суб'єктивною, оціночної і носить суперечливий характер.
10.3. Компанія не несе відповідальності за недотримання Організатором умов проведення
Заходів, оскільки відповідальність за проведення Заходів повністю несе Організатор.10.4.
Компания не проводит проверку размещенной Организатором информации и не может
гарантировать полное отсутствие неточностей в ней, в связи с чем, не несет перед
Пользователем ответственности за любые ошибочные и / или недостоверные данные о
Мероприятии, равно как и за причиненный Пользователю вред и / или убытки из-за наличия
ошибок или неточностей в полученной Пользователем информации.
10.4. У разі якщо Користувач, з причин, не залежних від Організатора, не використав своє
право участі в Заходах, то зобов'язання Організатора вважаються належним чином
виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не
підлягають.
11. Форс-мажор
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна
за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України. При цьому,
термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого
діяли такі обставини.
11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1. цього Договору, будуть тривати більше 30
(тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір,
письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
12. Порядок вирішення спорів
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором
Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
12.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії з використання Веб-сайту повинні
направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказаний в цьому
Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковою наступною відправкою оригіналу
претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказаний в цьому Договорі. Термін розгляду
претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з
моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого
Компанією приймається одне з таких рішень: (I) про незгоду з претензією (скаргою) і про
відмову в її задоволенні; (II) про повне або часткове згоді з претензією (скаргою) і про повне
або часткове задоволення вимог Користувача.
12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до
підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.
13. Порядок відправлення повідомлень
13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються
Сторонами одна одній в такий спосіб:
13.1.1. від Компанії Користувачеві - шляхом направлення на адресу електронної пошти,
вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті або розміщення на Особистою сторінці
користувача на Веб-сайті, доступною тільки Користувачу, якщо інше не передбачено у
відповідному пункті цього Договору;
13.1.2. від Користувача до Компанії - в письмовій формі за допомогою рекомендованого
листа, спрямованого поштою за адресою Компанії, вказаною в цій Оферті. Письмові
звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, повинні бути підписані
Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду
не приймаються.
14. Інші умови
14.1. Умови даної Оферти діють до моменту відкликання / зміни Пропоновані можливості
Компанією.
14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття даної Оферти, що
виражається в реєстрації користувача або Організатора на Веб-сайті, і діє до моменту його
припинення однією із Сторін.
14.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.
14.4. Компанія має право розірваті цею Договір и пріпініті доступ Користувача до сервісів
Веб-сайту в односторонньому порядку в будь-який момент и з будь-яких причин на свой
розсуд, а такоже в разі Порушення Користувачем будь-которого з умов, визначених ЦІМ
Договором.
14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) в письмовому вигляді,
розірвання договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться шляхом
направлення відповідного письмового заяви іншою Стороною.
14.6. Приймаючи умови даної Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання
інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від
терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликане Користувачем
в будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення до адреса Компанії.
14.7. У разі якщо користувачеві необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр
цього Договору, Користувач роздруковує в двох примірниках наданий Компанією за
додатковим запитом Користувача письмовий варіант Договору, попередньо вказавши в тексті
реквізити Користувача (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані та
адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти
та логін, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - найменування, адреса міс
онахожденія і поштову адресу, банківські реквізити, контактний номер телефону, адреса
електронної пошти та логін), підписує обидва примірники, при цьому номер договору
присвоюється Компанією і збігається з унікальним номером ідентифікації користувача
(номер, присвоєний Компанією Користувачеві при реєстрації на Веб сайті), місцем укладення
договору є місце знаходження Компанії - місто Київ, Україна, а датою договору є дата
здійснення акцепту, і направляє обидва примірники поштою цінним листом за адресою
Компанії. Отримавши підписаний Користувачем Договір, Компанія підписує і оформляє його
зі свого боку і повертає Користувачеві один екземпляр поштою, який буде направлений на
поштову адресу користувача, вказану їм при підписанні Договору.
14.8. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного
Законодавства.
15. Контакти
Телефон: (044) 200 85 85 , (095) 493 04 04
Електронна адреса: info@culturalproject.org